Regulamin sklepu internetowego roza-sobieszek.pl

 

 1. DEFINICJE – Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
 • KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • KONSUMENT– osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRODUKT– produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, określający prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy, dostępny w polskiej wersji językowej.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.roza-sobieszek.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu.
 • SPRZEDAWCAMARIUSZ SOBIESZEK GOSPODARSTWO OGRODNICZE, Łopatki 2A, 98-100 Łask, powiat łaski, woj. łódzkie, numer NIP: 8311493724, numer REGON: 731494832, adres poczty elektronicznej: biuro@roza-sobieszek.pl, telefon: 504174275.
 • STRONA– Sprzedawca lub Klient.
 • UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem strony internetowej, na której prowadzony jest Sklep Internetowy.
 • ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.roza-sobieszek.pl.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 • Sprzedawca przewiduje następujący sposoby kontaktowania się z Klientem:

– pocztą elektroniczną (adres Sprzedawcy: biuro@roza-sobieszek.pl)

– telefonicznie ( numer Sprzedawcy: 504174275)

 • Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć Produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • Sprzedawca jako usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu usługę elektroniczną: „Konto Klienta”.
 • TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

 

 • W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. aktywny adres poczty elektronicznej.
 • Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

 • Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail oraz hasło. Po założeniu Konta Klienta Klient może uzupełnić je o następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, adres do wysyłki. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 • Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu powinno składać się z co najmniej siedmiu znaków. Aby uczynić je mocniejszym, należy użyć wielkich i małych liter, cyfr i symboli jak: ! ” ? $ % ^ &. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 • Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej Konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do Sklepu.
 • Założenie Konta Klienta jest konieczne w celu złożenia zamówienia w Sklepie.
 • Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 • Klient przez akceptację regulaminu składa jednocześnie oświadczenie, że przystąpił dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu oraz że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 • Zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie od 1 marca do 30 listopada. Zamówienia można również składać telefonicznie, w dni robocze (z wyłączeniem sobót) w godzinach pracy Sklepu: 9.00 – 16.00. Z uwagi na okoliczność, że prezentowane w Sklepie Produkty są dostępne sezonowo (tj. w określonych porach roku), Sprzedawca będzie na bieżąco informował Klientów o możliwości składania zamówień w Sklepie i dostępności określonych Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
 • W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:
 1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;
 2. dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
 3. wypełnić interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 4. potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Klient poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę firmy i NIP, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Klient jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.
 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Koszty dostawy doliczane są do sumy zamawianych produktów.
 • Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia Produktu przez Klienta.
 • Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wycofania lub wstrzymania sprzedaży poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.
 • Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i płacę”.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Zamówienie będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem sobót i świąt) od otrzymania Zamówienia.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesyłane do Klienta zawiera: dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu, opis Produktu ( np. ilość, kolor, wymiary), jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów, cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty dostawy, sposób płatności, informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz z załączonym wzorem odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 

 1. DOSTAWA PRODUKTÓW.

 

 • Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
 1. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy;
 2. za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę;
 • Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 • Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.
 • W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Produkty są wysyłane w dniu robocze od poniedziałku do czwartku. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym , dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym cena sprzedaży Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Czas realizacji zamówienia podany jest orientacyjnie i może być przedłużony w zależności od dostępności towaru w magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedający powiadamia Klienta o terminie dostępności towaru i okresie realizacji zamówienia.
 • W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia  sprzedawcy  dodatkowego  czasu.  Jeżeli  Produkt  nadal  nie  zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 • Sprzedawca odpowiada  za  niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia Produktu do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 • Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić Produkt i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 • Sprzedawca może w ramach promocji odstąpić od pobrania kosztów dostawy Produktu, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

VII. PŁATNOŚĆ.

 • Płatność za zamówiony Produkt może zostać dokonana:
 1. za pobraniem przy odbiorze Produktu,
 2. przelewem bankowym na rachunek bankowy: 63 1240 3288 1111 0010 5056 8449,
 3. gotówką w kasie Sprzedającego, przy odbiorze osobistym Produktu.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 • Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.
 • Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy. Z uwagi na właściwości Produktu, Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie za pośrednictwem kuriera lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest również pielęgnować Produkt poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości wody, w celu zapobiegnięcia jego wysuszeniu lub innemu uszkodzeniu.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu jako załącznik do Regulaminu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 1. PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia).
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 • Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@roza-sobieszek.pl
 • W reklamacji  powinien  znaleźć  się  dokładny  opis  rodzaju  niezgodności,  data  jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 2.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym powyżej, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 • W przypadku uszkodzenia paczki dostarczonej przez kuriera lub pocztę polską zalecane jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
 • W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą w celu wymiany na właściwy produkt.
 • Produkt podlegający wymianie musi zostać przygotowany do odbioru przez kuriera. W takim wypadku koszt odbioru i transportu pokrywa Sprzedawca.

 

X.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 

 • Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
 1. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży Produktu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
 2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 • Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Sprzedawca informuje o dostępie do Platformy ODR pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platforma ODR to punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 • Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MARIUSZ SOBIESZEK GOSPODARSTWO OGRODNICZE, Łopatki 2A, 98-100 Łask. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży oraz w celu świadczenia usługi elektronicznej tj. prowadzenia „Konta Klienta”.
 • Klienta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy.
 • Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

XII. PLIKI COOKIES I OCHRONA PRYWATNOŚCI.

 

 • Wszelkie dane osobowe otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie Internetowej są traktowane są jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
 • Sprzedający informuje, że zawartość Sklepu Internetowego jest jego własnością i nie zezwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji bez pisemnej zgody.
 • Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.
 • Wszelkie informacje o korzystaniu z plików cookies dostępne są w Polityce Cookies dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

 

XIII. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 • W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu „Konta Klienta” zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło.
  3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Klienta.
  4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  6. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 • O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego, przesłania na adres poczty elektronicznej Potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawierającego specyfikację zamówienia Produktu
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

ZAŁĄCZNIK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr1 – pobierz

Załącznik nr2 – pobierz